Hannover Messe 2017 – KRISTALNA KUGLA U SAVREMENIM MAŠINAMA!

Predviđanje mogućih kvarova tzv. „predictive maintenance“ je najnoviji trend u održavanju savremenih mašina. Nekada je za svaki uređaj bilo nužno da se pokvari da bi se popravio. Najnoviji inteligentni sistemi prepoznaju greške i pre nego što se dogode. Održavanje mašina i sistema danas ne daje samo mogućnost ogromnih ušteda, već otvara i vrata novim modelima poslovne organizacije. Vodimo Vas na Hannover Messe kako biste uživo saznali više o ovom fenomenu.

Održavanje i servisiranje je odavno poznata kategorija. Čak su mnogi proizvođači veći profit ostvarivali kroz održavanje i servisiranje nego kroz prodaju samog proizvoda. Klasični planovi održavanja (nekada konotirani kao obavezni) su se kroz praksu pokazali neadekvatni. Bez obzira na to da li se radi o štampaču, avionu, automobilu, ustanovljeno je da različiti korisnici na vrlo različite načine koriste iste mašine, tako da se kvarovi nepredvidivo dešavaju na različitim mestima, u različitim intervalima, a zavisno od načina korišćenja.

Integrativno praćenje rada mašina i postrojenja omogućava nadzor radnog procesa uz pomoć senzora i adekvatnog softvera. Predviđanje mogućeg kvara se vrši unutar mašina (senzori mere npr. vibracije, temperaturu, vlažnost…). Specijalizovan softver za održavanje sakuplja dobijene podatke i unapred predviđa vreme kada neku komponentu treba zameniti. Komponente za koje softver predvidi da su u stanju za zamenu se menjaju nezavisno od plana redovnog održavanja i na taj način se sprečava mogućnost zastoja u radu.

Predvidivo održavanje se može sažeti u dve reči: cena efikasnosti!

Ovakav pristup onemogućava zastoje u proizvodnji, čuva energiju i smanjuje troškove održavanja. Potencijalne uštede su neverovatne. Npr. Američka železnica Union Pacific kroz predvidivo održavanje ostvaruje uštedu od 100 miliona dolara godišnje. Ovakav pristup nije od značaja smo za velike učesnike… Kompanija ABB je, na primer, na hanoverskom sajmu tehnike 2016. godine predstavila rešenje za niskovoltažne mašine uz vrlo prihvatljive troškove koji se daju brzo amortizovati.

Izvesno je da je predvidivo održavanje budućnost. Umesto popravke kada se nešto pokvari tehničari će delove koji će se pokvariti menjati blagovremeno, pre nego što nastanu skupi kvarovi i zastoji. I ne samo to, takav pristup će dati preciznu sliku mogućnosti mašina i sistema. Operativne greške ili pogrešna podešavanja postaće stvar prošlosti i moći će se vrlo brzo prepoznati i ispraviti. Šta više, postaće normalno pratiti čak i faktore spoljnjeg uticaja (redosled, frekvenciju, kvalitet materijala, pa čak i vremensku situaciju) i na taj način sprečiti moguće negativne posledice.

Predvidivo održavanje neminovno vodi i predvidivoj proizvodnji, te samim tim mašina ili sistem postaje pravo inteligentno postrojenje. Hanover Messe 2017 je svoju halu 19 posvetio ovoj temi! Pozivamo vas da predvidite budućnost i u našoj organizaciji posetite HANOVERSKI SAJAM TEHNIKE 2017!